szkolenie łuków

Projektowanie Tymczasowej i Stałej Organizacji Ruchu

 

Więcej informacji:

 

tel: 693 485 582     radoslawburdach@gmail.com

Zajmujemy się  pracami w zakresie:
 • projektowania tymczasowej  i stałej organizacji ruchu 

  • drogi gminne,

  • powiatowe,

  • wojewódzkie

  • krajowe

  • wewnętrzne

  • strefy zamieszkania

  • strefy ruchu

 • przeglądów 5-letnich i rocznych dróg,

 • pomiarów i prognoz ruchu drogowego,

 • projektowania  dróg, parkingów i placów.

 

 

Wykonujemy kompleksowo zlecenie poprzez wykonanie  stosownego projektu organizacji ruchu, uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem.

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz 128 z późniejszymi zmianami). 

      

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz.U. 2017 poz. 784),
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze ( Dz. U. nr 220 poz. 2181).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz 430).

 • Instrukcja o znakach drogowych pionowych zał. do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. nr 177 poz. 1729 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U. Nr 170 poz 1393 ze zm.).

 

tymczasowa organizacja

Szkoleniowo - Projektowy Warsztat Inżynierii Drogownictwa

SPID

Radosław Burdach

© 2019 by SPID Radosław Burdach. Created with WebWave CMS

szkolenie łuków
szkolenie łuków